Horizon Cup - Martha

Horizon Cup - Martha - Kura Studio
Horizon Cup - Martha - Kura Studio
Horizon Cup - Martha - Kura Studio

Holds ~250ml

Height: ~ 8.5cm

Handmade by Kura Studio, Perth, WA

Horizon Cup - Martha - Kura Studio
Horizon Cup - Martha - Kura Studio
Horizon Cup - Martha - Kura Studio